ข่าวสาร / กิจกรรมสำคัญ / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอเชิญชวน เกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่จังหวัด

พืชผักคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
พืชผักคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

พืชผักจะเป็นอาหารอันดับแรกๆที่มีความสำคัญ แต่เกษตรกรจะสามารถปลูกพืชผักเป็นอาชีพอย่างมั่นคงได้ ความปลอดภัยของผลผลิต และการเพาะปลูกแบบประณีต เป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

สวพส.ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564

สวพส. จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
สวพส. จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดปฐมนิเทศบุคลากร หลักการทำงานของมูลนิธิโครงการหลวง และการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เริ่มงานใหม่ของสถาบันได้ทราบถึงนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน เข้าใจในหลักการทำงานของมูลนิธิโครงการหลวง และหลักการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คุณเสาวนิตย์ พงษ์ประไพ ที่ปรึกษาสถาบันด้านแผนงานและต่างประเทศ ดร.เพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบันด้านการพัฒนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และทีมงาน ศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

สวพส. เตรียมความพร้อมซ้อมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สวพส. เตรียมความพร้อมซ้อมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สวพส. เตรียมความพร้อมซ้อมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สซ. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สซ. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แสงซินโครตรอน ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร

ปางแดงใน ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และทีมงาน
ปางแดงใน ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และทีมงาน

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คุณเสาวนิตย์ พงษ์ประไพ ที่ปรึกษาสถาบันด้านแผนงานและต่างประเทศ ดร.เพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบันด้านการพัฒนา ดร.เมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และทีมงาน

ศศย.สปท. เข้าเยี่ยมชมและหารือ สวพส. ผนึกกำลังพื้นที่เฉพาะ
ศศย.สปท. เข้าเยี่ยมชมและหารือ สวพส. ผนึกกำลังพื้นที่เฉพาะ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) เข้าเยี่ยมชมและหารือแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคเหนือ

สวพส .ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ กระทรวงเกษตรฯ
สวพส .ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ กระทรวงเกษตรฯ

สวพส .ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ กระทรวงเกษตรฯ โดย นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้เสนอประเด็นเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชง (เฮมพ์) พืชเศรษฐกิจทางเลือก”


ทั้งหมด 357 รายการ