ผังโครงสร้างการแบ่งส่วนงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ผังโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน สวพส. ปีงบประมาณ 2565

หมายเหตุ: ผังโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานสถาบัน และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565