คณะผู้บริหาร สวพส.

คณะผู้บริหาร

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์

ตำแหน่ง:
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โทรศัพท์:
อีเมล:

นางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ

ตำแหน่ง:
โทรศัพท์:
อีเมล:

นางสาวเพชรดา อยู่สุข

ตำแหน่ง:
รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านการพัฒนา
โทรศัพท์:
อีเมล:

นางอาณดา นิรันตรายกุล

ตำแหน่ง:
ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
โทรศัพท์:
อีเมล:

นายเมธี พยอมยงค์

ตำแหน่ง:
ที่ปรึกษา
โทรศัพท์:
อีเมล:

นายสุรนันท์ ศรีวิพัฒน์

ตำแหน่ง:
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
โทรศัพท์:
อีเมล:

นายภูธาดล ธีรอธิยุต

ตำแหน่ง:
รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
โทรศัพท์:
อีเมล:

นางวัชรีฐ์ พรรณเรืองรอง

ตำแหน่ง:
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์:
อีเมล:

นางสาวอัจฉรา ภาวศุทธิ์

ตำแหน่ง:
ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
โทรศัพท์:
อีเมล:

นางสาวนภาพร มณฑานพรัตน์

ตำแหน่ง:
หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยการคณะกรรมการบริหาร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน
โทรศัพท์:
อีเมล:

นายอดิเรก อินต๊ะฟองคำ

ตำแหน่ง:
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่มที่ 1
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
โทรศัพท์:
อีเมล:
คณะที่ปรึกษา

นางเสาวนิตย์ พงษ์ประไพ

ตำแหน่ง:
ที่ปรึกษาด้านแผนงานและต่างประเทศ

นายวิรัช พูนทรัพย์

ตำแหน่ง:
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการองค์กร