คณะกรรมการสถาบัน

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สวพส.
 
นายชวลิต ชูขจร
ประธานกรรมการสถาบัน
รายละเอียด
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์
กรรมการโดยตำแหน่ง
เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง
รายละเอียด
นายประยูร อินสกุล
กรรมการโดยตำแหน่ง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รายละเอียด
นายจตุพร บุรุษพัฒน์
กรรมการโดยตำแหน่ง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร
รายละเอียด
นายดนุชา สินธวานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสังคม
รายละเอียด
นางสาวลดาวัลย์ คำภา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
รายละเอียด
นายสมชาย พฤฒิกัลป์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ
รายละเอียด
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและการตลาด
รายละเอียด
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงบประมาณ
รายละเอียด
นายวิรัตน์ ปราบทุกข์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
รายละเอียด

 

อัตราการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถาบัน  
ประธานกรรมการสถาบัน 25,000 บาท
กรรมการ 20,000 บาท
   
หมายเหตุ: การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการ เป็นไปตามแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561) อ่านต่อ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน (ไตรมาสที่ 1-2 พ.ศ. 2566) รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน (ไตรมาสที่ 1-4 พ.ศ. 2565) รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน (ไตรมาสที่ 1-4 พ.ศ. 2564) รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน (ไตรมาสที่ 1-4 พ.ศ. 2563) รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ไตรมาสที่ 1-2562 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ไตรมาสที่ 2-2562 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ไตรมาสที่ 3-2562 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ไตรมาสที่ 4-2562 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ไตรมาสที่ 1-2561 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ไตรมาสที่ 2-2561 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ไตรมาสที่ 3-2561 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ไตรมาสที่ 4-2561 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560)  
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายละเอียด