การประเมินความคุ้มค่า

การประเมินความคุ้มค่า  
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบัน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 อ่านต่อ (PDF)

Share this: