นโยบาย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. อ่านต่อ (PDF)
นโยบายของผู้บริหาร  
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น อ่านต่อ (PDF)
นโยบายด้านรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) (27 เมษายน 2560) อ่านต่อ (PDF)
แนวทางการดาเนินงานตามนโยบายเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (27 เมษายน 2560) อ่านต่อ (PDF)
การจัดทำกลยุทธระดับโครงการและการขับเคลื่อน (27 เมษายน 2560) อ่านต่อ (PDF)
นโยบายการดำเนินงานและกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์สถาบัน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) อ่านต่อ (PDF)
นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ่านต่อ (PDF)
การขับเคลื่อนงานตามนโยบาย และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านต่อ (PDF)
การประชุมชี้แจง แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) อ่านต่อ (PDF)
ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) (1) อ่านต่อ (PDF)
ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) (2) อ่านต่อ (PDF)

Share this: