คณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และเพื่อให้ระบบการบริหารจัดการภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง มีการวางระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 19 (9) (ช) และ (ซ) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 จึงให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. องค์ประกอบ
(1) นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ประธานกรรมการ
(2) นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ กรรมการ
(3) นาวสาวธำรงลักษณ์ ลาพินี กรรมการ
(4) นาวสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ กรรมการ
(5) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เลขานุการ
(6) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยเลขานุการ
 
2. อำนาจหน้าที่
 1. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วน
 2. สอบทานให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี
 3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง
 5. การเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
 6. พิจารณาในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และลงโทษทางวินัย ของผู้ตรวจสอบภายใน ร่วมกับผู้อำนวยการสถาบัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสถาบันเห็นชอบก่อนดำเนินการ
 7. พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับภาวการณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบัน
 8. พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปี โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการสถาบัน
 9. พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถาบัน
 10. ให้คณะกรรมการสอบสอบ มีอำนาจในการเชิญเจ้าหน้าที่สถาบัน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือมาเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความเหมาะสมหรือตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

Share this: