จัดประชุมกลุ่มศูนย์พัฒนาโครงการหลวง กลุ่ม 2 ห้วยแล้ง, ผาตั้ง, ปังค่า และสะโง๊ะ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

10 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 23 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดประชุมกลุ่มศูนย์พัฒนาโครงการหลวง กลุ่ม 2 ห้วยแล้ง, ผาตั้ง, ปังค่า และสะโง๊ะ ครั้งที่ 1/2561  ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการหลวง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการหลวง

 


กำหนดการ

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด