จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การเก็บเกี่ยวงาดำอย่างถูกวิธี ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้่ยว ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

10 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 25 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง ได้กำหนดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การเก็บเกี่ยวงาดำอย่างถูกวิธี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้่ยว ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรรู้ถึงวิธีการเก็บเกี่ยวงาดำอย่างถูกวิธีเพื่อลดความเสียหาย

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้่ยว ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เกษตรกรรู้ถึงวิธีการเก็บเกี่ยวงาดำอย่างถูกวิธีเพื่อลดความเสียหาย

 


กำหนดการ

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด