จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการไตรมาสที่ 3 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี ณ เดอะริเวอร์แควราพาไดช์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

10 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 22 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี ได้กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการไตรมาสที่ 3  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี  ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ เดอะริเวอร์แควราพาไดช์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการ หน่วยงานร่วมบูรณาการ และชุมชน ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมาและการแก้ปัญหาในพื้นที่

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ เดอะริเวอร์แควราพาไดช์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการ หน่วยงานร่วมบูรณาการ และชุมชน ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมาและการแก้ปัญหาในพื้นที่

 


กำหนดการ

 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด