ปฏิทินกิจกรรม

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเช้าผลิตภัณฑ์โครงการหลวง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดดอกไม้ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ดอกและไม้ใบ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อพรรณไม้ จำนวน 83 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อ่านต่อ
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมคนขับรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างตัดหญ้าในแปลงปลูกสมุนไพรเตรียมพื้นที่ปลูกและขึ้นแปลงปลูกสมุนไพร ทำเส้นทางเดินป่าเรียนรู้สมุนไพร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อปุ๋ยคอก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อกล้าพันธุ์หญ้าแฝก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 รายการ สำนักยุทธศาสตร์และแผน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ผลผลิต เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารพิษ เชื้อโรคร้ายแรง และโลหะหนักที่ตกค้างในผลผลิตพืชผักภายใต้ระบบ GAP

อ่านต่อ
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสติกปูบ่อพวง LDPE จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุจัดกิจกรรมวันสาธิตเรียนรู้ (Field day) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ