คณะผู้บริหาร สวพส. เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

31 มกราคม 2561 อ่าน: 164 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจเยี่ยมและรับฟังความคิดเห็นจากการดำเนินงานของเกษตรที่สูงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมและพบปะเกษตรกรบ้านเมืองอางในโครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐ และเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

          นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและขยายผลการดำเนินงานโครงการหลวง เน้นการบูรณาการเชิงพื้นที่ให้เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาชุมชน ภายใต้ แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 24 แผนงาน ได้แก่

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการตลาด

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ

          ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ซึ่งเน้นให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

          ทั้งนี้การทำงานในพื้นที่สูงซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 67 ล้านไร่ 20 จังหวัด 4,000 กว่ากลุ่มบ้าน มีคนกว่า 1 ล้านคนอยู่ในพื้นที่สูง ส่วนมากมีปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ และสิทธิ์การอยู่อาศัย ซึ่งที่ผ่านมาทราบดีว่าก่อให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานในหลายเรื่อง ถ้าหากเราเข้าใจ เข้าถึงและน้อมนำหลักการพัฒนาตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระองค์ท่านทรงทำให้ดูมาปฏิบัติ เราจะเห็นว่าท่านทำด้วยความอะลุ้มอล่วยกัน ไม่ได้ใช้แต่กฎหมาย

          “การแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำนั้นต้องทำทั้งระบบ ต้องมองปัญหาเชื่อมโยงกันทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ต้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่สูงมีปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินสูง จำเป็นต้องใช้งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำงานต้องทำในเชิงรุก และเน้นการลงขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ต้องกำหนดพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน เช่น พื้นที่แม่แจ่ม เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านมีความเข้มแข็ง และมีการเริ่มต้นดำเนินการหยุดปลูกข้าวโพดแล้ว สวพส. ควรได้ไปขยายผลในการนำโมเดลที่สำเร็จแล้วของ สวพส. เข้าไปช่วยหนุน ปลุกชาวบ้านให้ลุกขึ้นมาทำ ถ้าเราหยุดอำเภอที่ยากที่สุดได้ อำเภออื่นๆ จะมาดูงานเรา รัฐบาลทุ่มเทเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก แต่ภูเขาที่เป็นต้นน้ำยังพังขนาดนี้ ไม่มีทางที่เศรษฐกิจฐานรากจะดีขึ้นได้ เพราะดินเป็นปัจจัยพื้นฐานของการทำเกษตร จะทำโครงสร้างพื้นฐานต้องทำเรื่องดิน ถ้าวิธีแก้ปัญหายังวนอยู่ในระบบของเงินจะไม่สามารถออกจากปัญหาได้ ต้องเริ่มตามที่พระองค์ท่านตรัสไว้คือ พอมี พอกิน ทำพื้นฐานให้มั่นคงเสียก่อน หยุดการเผาทำลายซังข้าวโพดให้ได้ ทำดินให้สมบูรณ์จะเป็นการทำเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน” นายวิวัฒน์ กล่าว

 

 

ภาพ : www.facebook.com/moac.go.th

 

Share this:

คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561

พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย

คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 66 พรรษา

สวพส. หนุนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ขับเคลื่อน “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูง อย่างยั่งยืน” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงาน “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสถาบัน เป็นประธานเปิดงาน

สวพส. จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับระบบการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน(สะเนียน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับระบบการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน” ณ ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงพบพระ ครั้งที่ 2/2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงพบพระ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ จ.ตาก เป็นประธาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สวพส. ร่วมพิธีเปิดงาน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และน.ส.รุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สวพส. ร่วมพิธีเปิดงาน

สำนักวิจัย สวพส. จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง การปลูกหวายบนพื้นที่สูง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัย ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง การปลูกหวายบนพื้นที่สูง ณ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

สวพส. ร่วมหาแนวทางกับกรมพัฒนาที่ดิน ร่างแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าหารือแนวทางการดำเนินงานร่างแผนการใช้ที่ดิน ​ร่วมกับรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ​ และ ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน​

สวพส. ร่วมประชุมหารือรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมขับเคลื่อนขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สวพส. ร่วมประชุมหารือรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมขับเคลื่อนขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

ดูทั้งหมด