พิธีลงนาม Record of Discussion on Technical Cooperation

28 พฤศจิกายน 2560 อ่าน: 342 ครั้ง

 

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวิจัยและพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำ พร้อมทั้งมีพิธีลงนาม Record of Discussion on Technical Cooperation โดยมี 4 หน่วยงาน ร่วมลงนามในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรด้านการเกษตรภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรกวางตุ้ง (Guangdong Academy of Agricultural Sciences หรือ GDAAS) มูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยทั้ง 4 หน่วยงาน มีความเห็นตรงกันที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและพัฒนากิจกรรมคาร์บอนต่ำกับ GDAAS ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนาด้าน Recycling Agriculture หรือการหมุนเวียนใช้สิ่งเหลือใช้ในการเกษตร การวิจัยและพัฒนาด้านการให้ปุ๋ยและน้ำในการปลูกผักและไม้ผลที่มีประสิทธิภาพสูง การวิจัยและพัฒนาด้านการใช้จุลินทรีย์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช การฟื้นฟูสมบัติดินและการแก้ปัญหาโลหะหนักในดิน การวิจัยและพัฒนาด้านชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำ ทั้งนี้วิธีการดำเนินงานในความร่วมมือจะมีการจัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยประจำปีโดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ด้านต่างๆ รวมทั้งการศึกษาดูงานด้านเทคนิคในสถานที่หรือแปลงปฏิบัติงานหรือห้องปฏิบัติการ ซึ่งระหว่างการศึกษาดูงานได้รับความอนุเคราะห์ในการประสานงานจากกงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจำนครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

 

 

 

 

Share this:

คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561

พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย

คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 66 พรรษา

สวพส. หนุนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ขับเคลื่อน “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูง อย่างยั่งยืน” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงาน “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสถาบัน เป็นประธานเปิดงาน

สวพส. จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับระบบการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน(สะเนียน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับระบบการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน” ณ ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงพบพระ ครั้งที่ 2/2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงพบพระ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ จ.ตาก เป็นประธาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สวพส. ร่วมพิธีเปิดงาน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และน.ส.รุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สวพส. ร่วมพิธีเปิดงาน

สำนักวิจัย สวพส. จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง การปลูกหวายบนพื้นที่สูง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัย ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง การปลูกหวายบนพื้นที่สูง ณ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

สวพส. ร่วมหาแนวทางกับกรมพัฒนาที่ดิน ร่างแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าหารือแนวทางการดำเนินงานร่างแผนการใช้ที่ดิน ​ร่วมกับรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ​ และ ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน​

สวพส. ร่วมประชุมหารือรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมขับเคลื่อนขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สวพส. ร่วมประชุมหารือรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมขับเคลื่อนขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

ดูทั้งหมด