การบูรณาการวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคงด้านอาหารที่แม่สอง

14 พฤศจิกายน 2560 อ่าน: 320 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยสำนักวิจัย ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง) ได้จัดวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง “การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน”ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารโดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาที่บริสุทธิ์ การเลี้ยงปลาในนาข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น และเห็ดที่ได้ดำเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่บ้านวะโดโกร  ให้กับเกษตรกรบ้านวะโดโกรและหย่อมบ้านใกล้เคียง ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวนา และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงแหล่งอาหารของชุมชน  โดยมีนายเผด็จ  พนาลัยเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

          การจัดวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในครั้งนี้ ประกอบด้วยฐานเรียนรู้จากผลงานวิจัยและงานพัฒนา จำนวน 6 ฐาน ประกอบด้วย 1) การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาที่บริสุทธิ์ 2) ชนิดปลาที่เหมาะสมในระบบข้าวนาบนพื้นที่สูง 3) การเพิ่มผลผลิตข้าวนาโดยการเลี้ยงปลาร่วมในนาข้าว 4) การใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น 5) การเพาะเห็ดอย่างง่ายโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และ6) งานส่งเสริมด้านอาชีพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ประกอบด้วย การเลี้ยงหมูหลุม การปลูกเสาวรสหวาน การปรับระบบเกษตร และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง เกษตรอำเภอท่าสองยาง อุทยานแห่งชาติแม่เมย หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เงา โรงเรียนแม่ระเมิง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก และสหกรณ์จังหวัดตาก มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 110 คน จาก 7 หย่อมบ้านที่อยู่ในตำบลแม่สอง ได้แก่ ยะแปทะ  ตะพิเดอ  วะโดโกร  ทีเสาะคี  วะเบลอลู่  ทีโบะคี  และซอแข่วาคี

 

 

 

 

 

Share this:

คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561

พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย

คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 66 พรรษา

สวพส. หนุนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ขับเคลื่อน “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูง อย่างยั่งยืน” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงาน “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสถาบัน เป็นประธานเปิดงาน

สวพส. จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับระบบการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน(สะเนียน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับระบบการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน” ณ ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงพบพระ ครั้งที่ 2/2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงพบพระ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ จ.ตาก เป็นประธาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สวพส. ร่วมพิธีเปิดงาน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และน.ส.รุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สวพส. ร่วมพิธีเปิดงาน

สำนักวิจัย สวพส. จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง การปลูกหวายบนพื้นที่สูง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัย ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง การปลูกหวายบนพื้นที่สูง ณ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

สวพส. ร่วมหาแนวทางกับกรมพัฒนาที่ดิน ร่างแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าหารือแนวทางการดำเนินงานร่างแผนการใช้ที่ดิน ​ร่วมกับรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ​ และ ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน​

สวพส. ร่วมประชุมหารือรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมขับเคลื่อนขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สวพส. ร่วมประชุมหารือรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมขับเคลื่อนขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

ดูทั้งหมด