คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงพบพระ ครั้งที่ 2/2561

20 มิถุนายน 2561 อ่าน: 118 ครั้ง

 

               เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงพบพระ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ จ.ตาก เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชานน โชติคัคนานต์ นายกอบต.คีรีราษฎร์ ส่วนราชการ ทหารตำรวจ ตชด. ป่าไม้ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ สาธารณสุข โรงพยาบาลพบพระ และคณะกรรมการ โดยมีวาระเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลดำเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ ณ ห้องประชุม อบต.คีรีราษฎร์ โดยมีประเด็น ดังนี้


- การสร้างโรงวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตพื้นที่โครงการ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ยอดคีรีตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 
- การจัดทำแผนที่รายแปลงเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ และหน่วยงานร่วมบูรณาการ 
- การจัดทำแผนกลยุทธ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ อำเภอพบพระจังหวัดตาก ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 
- ส่งเสริม การนำองค์ความรู้โครงการหลวงและผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่โครงการ เช่น การปลูกผักเมืองหนาว ไม้ผลเมืองหนาว กาแฟ พืชไร่ โดยใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลาดแม่สอด ตลาดเพื่อนบ้าน ตลาดดอยมูเซอตลาดไท และตลาดสี่มุมเมืองมาวางแผนการผลิตพืช
- สนับสนุนคณะทำงานในพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร ให้ได้มาตรฐาน ได้รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
- ส่งเสริมการผลิตพืชเพื่อการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการลดใช้สารเคมี โดยหันมาใช้สารชีวภัณฑ์
- ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าต้นน้ำ ป่าชาวบ้านป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง 
- สร้างระบบไฟฟ้าสายส่ง และระบบถนนเข้าหมู่บ้าน เป้าหมายบ้านแม่ละเมาหมู่ที่ 2
- สร้างแหล่งเก็บน้ำและระบบการกระจายน้ำ 
- สร้างโรงรวบรวมผลผลิตและ โรงวิเคราะห์สาร 

               ที่ประชุมเห็นควรให้ดำเนินการ โดยเร่งติดตามปัญหาไฟฟ้าบ้านแม่ละเมาหมู่ที่ 2 ซึ่งไม่มีความคืบหน้า เท่าที่ควร โดยขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพบพระ และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รายงานสาเหตุของความล่าช้า และขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันเร่งดำเนินการแก้ไขดังกล่าว เพราะเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวบ้านแม่ละเมา หมู่ที่ 2

 

 

Share this:

คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561

พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย

คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 66 พรรษา

สวพส. หนุนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ขับเคลื่อน “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูง อย่างยั่งยืน” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงาน “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสถาบัน เป็นประธานเปิดงาน

สวพส. จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับระบบการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน(สะเนียน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับระบบการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน” ณ ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สวพส. ร่วมพิธีเปิดงาน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และน.ส.รุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สวพส. ร่วมพิธีเปิดงาน

สำนักวิจัย สวพส. จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง การปลูกหวายบนพื้นที่สูง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัย ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง การปลูกหวายบนพื้นที่สูง ณ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

สวพส. ร่วมหาแนวทางกับกรมพัฒนาที่ดิน ร่างแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าหารือแนวทางการดำเนินงานร่างแผนการใช้ที่ดิน ​ร่วมกับรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ​ และ ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน​

สวพส. ร่วมประชุมหารือรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมขับเคลื่อนขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สวพส. ร่วมประชุมหารือรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมขับเคลื่อนขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย-แม่สามแลบเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาแปรรูป "บุก" ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย-แม่สามแลบเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาแปรรูป "บุก" ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดูทั้งหมด